Le Roman de Flamenca Corpus

Old Occitan (XIII century)

(Under Construction)

Olga Scrivner, Sandra Kübler, Barbara Vance, and Eric Beuerlein

2. Lines 496-792

 1. Le palais fo e granz e latz :
 2. .X. milleir la pogran caber
 3. De cavalliers, e larc sezer ,
 4. Part las donas e las donzellas
 5. E l' autra gen ques era ab ellas ,
 6. Part los donzelz els servidors
 7. Que degron servir los seinors ,
 8. E part los juglars eissamen
 9. Qu' eran plus de .v.c.
 10. Quant an lavat tut son asis :               (French)
 11. Hanc no i ac banc mais de coissis
 12. Qu' eran tut cubert de diaspres ;
 13. E nous penses neguns fos aspres
 14. Dels mandils on ensugolz mans ,
 15. Ans fon ben cascuns belz e plans .
 16. Quan las donas foron asisas511 ,
 17. Venon manjar e moutas guisas512 ;
 18. Mais ja non cal ques aiso digua :
 19. Nulla res nos pot far d' espiga
 20. Ni de razis ni de rasim
 21. Ni de frucha ni de noirim ,
 22. Ni de so qu[e] aers suffris
 23. Ni terra ni mars ni abis ,
 24. Ques om manjar posca ni deja519 ,
 25. Que jan degues porta enveja
 26. Aquel que menor part n' avia
 27. A cel que plus ric lai vezia .
 28. [Page 20]
 29. Ben son servit a lur talen[z] ;
 30. (fol.II)
 31. Mais ben i ac plus de .v. cenz
 32. Que cascuns esgarda e mira
 33. Flamenca, e can plus cossira
 34. Sa faiso ni sa captenenza
 35. E sa beutat c' ades agenza ,
 36. Sos oilz ne pais a l' esgardar
 37. E fai la boca jejunar ;
 38. E pergal Deus si grat l' en sap !
 39. Mais , si pogues traire a cap
 40. Que sol un mot ab lei parles ,
 41. Noil calgra si pois dejunes .
 42. Mout s' en levon boca dejuna ;
 43. Mais anc no i ac domna neisuna
 44. Non volgues Flamenca semblar ;
 45. Qu' aissi con es soleils ses par
 46. Per beutat et per resplandor ,
 47. Tals es Flamenca antre lur ,
 48. Quar tant es fresca sa colors ,
 49. Siei esgart douz e plen d' amors ,
 50. Siei dig plazent e saboros ,
 51. Que la bellazers el plus pros
 52. E que plus sol esser jugosa
 53. Estet quais muda et antosa .
 54. Noil fon vejaire que ren valla ,
 55. Anz dis per nïen si trebailla
 56. [Page 21]
 57. Tot' autra domna d' esser bella
 58. Lai on es cesta damaisella .
 59. L' autrui beutat tein es effaza
 60. Li viva colors de sa fassa
 61. C' ades enlumena e creis .
 62. Anc de nulla ren non si feis
 63. Deus cant la formet aitan genta ;
 64. Ades plaz mais et atalenta
 65. A celz que la vezo ni l' auzon .
 66. Quan las domnas sa beutat lauzon
 67. Ben podes saber bela es ,
 68. Qu' en tot lo mon non n' a ges tres
 69. En que las autras s' acordesson
 70. Que del tot lur beutat lauzesson ,
 71. Ans dizon : " Mielz conoissem nos
 72. Beutat de dona non fahz vos :
 73. Vos autreus tenes per pagat
 74. Si domna es de bon agrat ,
 75. E queus sone gent eus acuilla ;
 76. Mais qui la ve quan si despueilla ,
 77. Quan si colca o quan si leva ,
 78. Ja non dira pois tanta reva ,
 79. Si savis es , a las serventas . "
 80. Aissi so malas e dolentas
 81. E volon baizar es estreiner
 82. Lo ben que a dat Nostre Sener
 83. A cella que plus vol ni ama .
 84. Ges d' aizo Flamenca nos clama
 85. Ni non s' en deu per ren clamar ,
 86. Que leis non volon ges blasmar ,
 87. [Page 22]
 88. Quar non i trobon lo perque ;               (French)
 89. E non so laisson per mais re ,
 90. Car , si tan ni quan n' i trobesson ,
 91. Ja nous pensetz que s' en laissesson .
 92. Quant an manjat autra ves lavon ,
 93. Mais tot atressi con s' estavon
 94. Remanon tot e prendon vi ,
 95. Car vezat era en aisi ;
 96. Poissas levet hom las toallas ;
 97. Bels conseillers ab granz ventaillas
 98. Aportet hom davan cascu ,
 99. Ques anc us non failli ad u ;
 100. Aquis poc , quis vol , acoutrar .
 101. Apres si levon li juglar ;
 102. Cascus se volc faire auzir .
 103. Adonc auziras retentir
 104. Cordas de manta tempradura .
 105. Qui saup novella violadura,
 106. Ni canzo ni descort ni lais ,
 107. Al plus que poc avan si trais .
 108. L' uns violall lais del Cabrefoil ,
 109. E l' autre cel de Tintagoil ;
 110. L' us cantet cel dels Fins Amanz ,
 111. E l' autre cel que fes Ivans .
 112. L' us menet arpa , l' autre viula ;
 113. L' us flaütella , l' autre siula ;
 114. L' us mena giga, l' autre rota ;
 115. [Page 23]
 116. L' us diz los motz e l' autrels nota ;
 117. L' us estiva , l' autre flestella ;
 118. L' us musa , l' autre caramella ;
 119. L' us mandura e l' autr' acorda
 120. Lo sauteri ab manicorda ;
 121. L' us fai lo juec dels bavastelz ,
 122. L' autre jugava de coutelz ;
 123. L' us vai per sol e l' autre tomba ,
 124. L' autre balet ab sa retomba ;               (French)
 125. L' us passet cercle , l' autre sail ;
 126. Neguns a son mestier non fail .
 127. Qui volc ausir diverses comtes
 128. De reis , de marques e de comtes ,
 129. Auzir ne poc tan can si volc ;
 130. Anc null' aurella non lai dolc ,
 131. Quar l' us comtet de Priamus ,
 132. E l' autre diz de Piramus ;
 133. L' us comtet de la bell' Elena
 134. Com Paris l' enquer , pois lan mena ;
 135. L' autres comtava d' Ulixes ,
 136. L' autre d' Ector e d' Achilles ;
 137. L' autre comtava d' Eneas
 138. E de Dido consi remas
 139. Per lui dolenta e mesquina ;
 140. L' autre comtava de Lavina
 141. Con fes lo breu el cairel traire
 142. A la gaita de l' auzor caire ;
 143. L' us comtet de Pollonices ,
 144. De Tideu e d' Etïocles ;
 145. L' autres comtava d' Apolloine
 146. Consi retenc Tyr e Sidoine ;
 147. L' us comtet de rei Alexandri ,
 148. L' autre d' Ero e de Leandri ;
 149. L' us diz de Catmus can fugi
 150. E de Tebas con las basti ,
 151. L' autre comtava de Jason
 152. E del dragon que non hac son ;
 153. L' us comtet d' Alcide sa forsa ,
 154. L' autre com tornet en se forsa
 155. Phillis per amor Demophon ;
 156. L' us dis com neguet en la fon
 157. Lo belz Narcis quan s' i miret ;
 158. L' us diz de Pluto con emblet
 159. Sa bella mollier ad Orpheu ;
 160. L' autre comtet del Philisteu
 161. Golias , consi fon aucis
 162. Ab tres peiras quel trais Davis ;
 163. L' us diz de Samson con dormi ,
 164. Quan Dalilan liet la cri ;
 165. L' autre comtet de Machabeu
 166. Comen si combatet per Dieu ;
 167. L' us comtet de Juli Cesar
 168. Com passet tot solet la mar ,
 169. E no i preguet Nostre Senor ,
 170. Que nous cujes agues paor .
 171. L' us diz de la Taula Redonda ,
 172. Que no i venc homs que noil responda
 173. Le reis segon sa conoissensa ;
 174. Anc nuil jorn no i failli valensa ;
 175. L' autre comtava de Galvain
 176. E del leo que fon compain
 177. Del cavallier qu' estors Luneta ;
 178. L' us diz de la piucella breta
 179. Con tenc Lancelot en preiso
 180. Cant de s' amor li dis de no;
 181. L' autre comtet de Persaval
 182. Co venc a la cort a caval ;
 183. L' us comtet d' Erec e d' Enida ,
 184. L' autre d' Ugonet de Perida ;
 185. L' us comtava de Governail
 186. Com per Tristan ac grieu trebail ,
 187. L' autre comtava de Feniza
 188. Con transir la fes sa noirissa ;
 189. L' us dis del Bel Desconogut
 190. E l' autre del vermeil escut
 191. Que l' yras trobet a l' uisset ;
 192. L' autres comtava de Guiflet .
 193. L' us comtet de Calobrenan ,
 194. L' autre dis con retenc un an
 195. Dins sa preison Quec senescal
 196. Lo Deliez car li dis mal ,
 197. L' autre comtava de Mordret .
 198. L' us retrais lo comte d' Ivet
 199. Con fo per los Ventres faiditz
 200. E per Rei Pescador grazitz ;
 201. L' us comtet l' astre d' Ermeli ,
 202. L' autre dis con fan l' Ancessi
 203. Per gein lo Veil de la Montaina ;
 204. L' us retrais con tenc Alamaina
 205. Karles Maines tro la parti,
 206. De Clodoveu e de Pipi
 207. Comtava l' us tota l' estoria ,
 208. L' autre diz con cazec de gloria
 209. Donz Lucifers per son ergoil ;
 210. L' us diz del vailet de Nantoil ,
 211. L' autre d' Oliveir de Verdu;
 212. L' us diz lo vers de Marcabru ,
 213. L' autre comtet con Dedalus
 214. Saup ben volar , e d' Icarus
 215. Con neguet per sa leujaria.
 216. Cascus dis lo mieilz que sabia .
 217. Per la rumor dels viuladors
 218. E per brug d' aitans comtadors
 219. Hac gran murmuri per la sala .
 220. Le reis a dih a totz em bala :                (French)
 221. " Senor ", fai s' el , " vos cavallier ,
 222. Quan auran manjat l' escudier
 223. Faitz vostres cavals ensellar ,
 224. Que pois irem tut biurdar .
 225. Mais antretant voil que comens
 226. La reïna , e nos bistenz ,
 227. Una danza per cortesia
 228. Ab Flamenca , ma douz' amia ;
 229. Et eu meteis i anarai .
 230. Levas tut sus ; tragon s' en lai
 231. Aquist juglar per miei los des . "
 232. Tantost si son per las mas pres
 233. Cavallier , domnas e piucellas ,
 234. De quein avia mout de belas .
 235. Anc en Bretaina ni en Franza
 236. Non basti mais tan rica danza ;
 237. .cc. juglar , bon viulador ,
 238. S' i son acordat antre lor ,
 239. Que , dui e dui , de luein esteron
 240. Pels bancs , e la danza violeron ,
 241. Ques anc de point non i failliron .
 242. Las domnas soen si remiron
 243. E fan lur amorosas feinchas .
 244. Condia las ha si atenchas
 245. C' a penas si deinhon suffrir ;
 246. L' esgart o monstran el sospir ;
 247. E contra cel genos vezat
 248. Amors lur a tal joi donat
 249. Ques a cascus fon ben a vis
 250. Que totz vius fos em Paradis ;
 251. Et eus dic ben , ses mentizo ,
 252. Que unquas mais , pos Amors fo ,
 253. Non hac tam bella gent ensems .
 254. Qui agues tout Paris e Rems
 255. Adoncs al rei e l' o disses ,
 256. Non cuh de la danza mogues
 257. Ni feira semblan fos iratz .
 258. Jois e Jovens als balz levatz
 259. Ab lur cosina Na Proesa .
 260. Cel jorn si cujet Avolesa
 261. Ella mezeisma soterrar
 262. Mais Cobezesal venc comtar :
 263. " Domna , que fas ? vezes los be
 264. Ballar e danzar antre se :
 265. Oi ! Oi ! tot caira lur burbans ;
 266. Ges quec jorn non er Sanz Johans .
 267. Sadol so e trepon aora :
 268. So qu' il despendon autre plora ;
 269. Mais tals n' i a quens amaran
 270. Enan d' u mes , e planeran
 271. Sos ques aun ara despendut . "
 272. Avoleza fes un sanglut
 273. E diz : " Vos sias benvenguda ,
 274. Vos m' aves la vida renduda ,
 275. Domna Cobezesa , per Dieu !
 276. Eu voil sian franc vostre fieu ;
 277. Ueimais sias dona per vos ,
 278. Et aiaz comtes e baros
 279. E reis e dux , clers e marques ,
 280. Cavalliers , vilans e borzes ;
 281. Mais de las domnas non cove
 282. Qu' ieu las vo do , qu' ieu no i ai re ,
 283. Et eu nous voil tal causa dar
 284. Que non puescas en dreg portar .
 285. Pero , si neguna volia
 286. Esser de vostra compania,
 287. Ja nous pesses a mi enuig . "
 288. Escudier plus de .xxx.viii.                (French)
 289. Agron jals cavals esselatz
 290. E cubertz et antresenhatz
 291. De senals e de cascavels .
 292. Ja fo en la cort le cembelz ;
 293. La dansa part , mais non er vista
 294. Tam bella , e cascuns atista
 295. Son escudier que l' aport tost
 296. Sas armas , e ges a rescost
 297. Non si son las donas partidas .
 298. Gaias e pros es eissernidas
 299. Eran totas , e van sezer
 300. Als fenestrals per miels vezer
 301. Los cavalliers ques armas porton ,
 302. Que per lur amor si deporton .